Kontaktpersoner på kliniken

Visste du att 5 april

Vill du ha information från GynOp’s kansli?

En stor del av våra användare nås aldrig av information från GynOp’s kansli. Utifrån svaren i  användarundersökningen, som genomfördes i slutet av 2018, förefaller det styrkt att stora brister i information ut till användarna finns. Detta är något GynOp behöver arbeta med. Många av de som besvarat enkäten menar att de aldrig nås av information kring driftsättningar, användarmöten och dylikt. Detta trots att all information oftast både mejlas ut samt läggs upp på hemsidan. En slutsats utifrån detta skulle kunna vara att kontaktpersonerna ute på klinikerna är dåliga på att vidarebefordra den information kansliet mejlar ut. 

Trots den bristfälliga informationen så önskar de allra flesta få information via mejl och hemsidan, finns det något enkelt sätt att samla in alla användares e-postadresser?

Hur tycker du att kansliet ska arbeta för att säkerställa att informationen når ut till alla användare? 

Visste du att 22 mars

I Sverige genomfördes 5997 prolapsoperationer under 2018.

2580 (49%) av patienterna bedömer sitt tillstånd som ”mycket förbättrat” 8 veckor efter operationen.

2103 (40%) av patienterna bedömer sitt tillstånd som ”förbättrat” 8 veckor efter operationen.

Hur ser det ut på din klinik?

http://www2.gynop.se/wp-content/uploads/2019/03/prolaps.png

 

 

Översättning enkäter/ questionnaires in english

Våra enkäter är nu översatta till engelska och finns publicerade under ”English pages”-”GynOp questionnaires”.
De engelska versionerna bör inte användas till patienter.

*********************************************************************

GynOp’s questionnaires have been translated into english,
you can find them under ”English pages”-”GynOp questionnaires”.
The english versions are not to be used on patients.

Framtiden för GynOp

Ny registerhållare

Den 15:e november tillträdde Maud Ankardal uppdraget som ny registerhållare för GynOp. Hon har tidigare varit registeransvarig för inkontinensregistret inom GynOp och arbetar på kvinnokliniken på Hallands sjukhus i Halmstad.

Operationstid vid hysterektomi

För att minska olikheter i vad som räknas som operationstid vid hysterektomi har GynOp:s styrgrupp tagit ett beslut vad som ska räknas som operationstid. Underlag för beslut har utgjorts av den undersökning av operationstider som SNAKS gjort.
Abdominell : Från hudincision till sista sutur

Laparoskopisk: Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur

Robotassisterad laparoskopisk: Samma som laparoskopisk. (Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur)

Vaginal: Från första ingrepp vaginalt (instrument sätts/labiae sys upp) till sista sutur

Avseende de laparoskopiska ingreppen kan det innebära skillnad mot hur rutinen ser ut idag på flera kliniker. Tacksam därför om ovanstående riktlinjer observeras och att det är tiden från första hudinscision till sista stygn som anges som operationstid i GynOp. ”Skin-to-skin” är den vanligast förekommande definitionen av operationstid i publicerade arbeten avseende hysterektomi.

Nya rutiner för hysteroskopier

Nu slutar vi inkludera enbart diagnostiska hysteroskopier eller uttag av spiral via hysteroskop i GynOp. För de patienter som genomgått enbart diagnostisk hysteroskopi har vi inte kunnat påvisa något att kvalitetssäkra utöver det som även går att hitta via Socialstyrelsens hälsodataregister.

Visar det sig sedan vid ingreppet att det trots allt blir en operativ hysteroskopi så kan patienten inkluderas i efterhand, t ex i samband med operationen.

För de patienter som redan är inkluderade där det fr o m nu inte blir någon operativ hysteroskopi – ändra till ”Färdiguppföljd” i rullgardinen ”Deltar” under menyvalet ”Patientadmin – Ändra planerad operation/uppföljning” – så kommer de patienterna inte att få några uppföljningsenkäter.